Vedtægter

Vedtægter for foreningen: Musikskolen Musika i Aarhus

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er – Musikskolen Musika www.mumus.dk

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er, at udvikle det musiske og kreative miljø for børn og unge.

• Udbyde undervisning indenfor musiske fag
• Afholde arrangementer, der understøtter foreningens formål.

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Foreningens drift:
Foreningens drift finansieres ved medlems- og deltagerbetaling

Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.

§ 4. Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver som tilslutter sig foreningens formål, og har betalt kontingent.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 1 måned efter, at der er rykket for det.
Et medlem kan ekskluderes fra foreningen af bestyrelsen, hvis bestyrelsen vurderer at vedkommende modarbejder foreningens formål.

§ 5. Kontingent:
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6. Foreningens ledelse:
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året senest 30 – 4.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
samt valg af unge observatører.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på under
450.000 kr. pr. år. jf. § 10
9) Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes på foreningens hjemmeside, samt via e-mail til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uge før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.
Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 2/3 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 7 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved stiftende generalforsamling vælges 4 medlemmer for en periode af 2 år samt 3 medlemmer for en periode af 1 år.
På efterfølgende generalforsamlinger vælges henholdsvis 4 og 3 personer for 2 år ad gangen

Op til 3 børn/unge under 18 år vælges af de unge selv som “unge observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt
2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
3) Ejere af lokaler m.m.,der udlejes til foreningen.

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder og andet personale

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.
Ved samlede tilskud på under 450.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
Århus Kommune foretager stikprøve kontrol.

Ved samlede tilskud på 450.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 11. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura
§ 12. Hæftelse:
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes på gældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling – 30.11.2014